250 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

  • ALICI; (sözleşmede bundan sonra ALICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD :
ADRES         :

  • SATICI; (sözleşmede bundan sonra SATICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD :

ADRES         :

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.KONU

İşbu Sözleşme, ALICInın, SATICIya ait internet sitesi üzerinden veya WhatsApp veya telefon üzerinden siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı           : Telemarkt İletişim Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Adres             :

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi :
Teslimat Adresi        :
Telefon                      :
Faks                           :
Eposta/kullanıcı adı :

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

7.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICIya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki gibidir:

ÜRÜN ADI

ADET SAYISI

SATIŞ FİYATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödeme Şekli ve Planı         :

Teslimat Adresi                    :

Teslim Edilecek kişi            :

Fatura Adresi                                   :

Sipariş Tarihi                        :

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI/SATICI tarafından ödenecektir.

 

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. ALICI, SATICIya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICInın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICIya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICInın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICInın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICIya teslim edilememesi durumunda, ALICInın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

8.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICIyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

8.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICIya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmeyi ISLAK İMZALI HALDE SATICININ YUKARIDAKİ ADRESİNE KARGOLAYACAĞINI, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICInın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICInın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICIya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICIya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICIdan talep etme hakkını haizdir.

8.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICIya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICInın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

8.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICIya aittir.

8.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICIya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICIdan talep edebilir. ALICInın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

8.12. ALICI, SATICIya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICInın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICInın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.13. ALICI, SATICIya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICIyı bağlayacaktır.

8.14. ALICI, SATICIya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

8.15. SATICIya ait internet sitesinin üzerinden, SATICInın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICIya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

8.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICIyı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICInın ALICI’ya karşı sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

9. CAYMA HAKKI

9.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren ancak ve ancak maldaki kusura yönelik olarak kargo teslimi esnasında oluşabilecek kusur ve ayıplara yönelik olarak, teslim almadan evvel gerçekleşecek bir yazılı beyan ile ayıp oranında indirim veyahut malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinde bulunabilir. Mal teslim anından itibaren ALICI’nın sözleşmeye konu malı tam, ayıpsız, eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim aldığı taraflarca kabul edilmiştir. Aksi takdirde ALICI’nın, işbu sözleşmeden kaynaklı cayma hakkı bulunmamaktadır. Aksine yönelik koruyucu hükümler geçersizdir.

10. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICInın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICIya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini zamanında ifa etmediği durumda temerrüde düştüğü takdirde hukuki manada sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ALICI hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIdan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICInın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Temerrütten kaynaklı ALICI’ya ayrıca cezai şart olarak alınan mal bedelinin yarısı kadarınca cezai şart ödenmesi kararlaştırılmıştır. İşbu bedel her satımda fatura bedeli üzerinden ayrı ayrı takdir edilecektir.

12. LİSANSLI, MARKA VE/VEYA PATENTLİ ÜRÜNÜN İRADE DIŞINDA KULLANIMI VE SATIMI

Satıcı Telemarkt İletişim Hizmetleri’ne, Türk patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından marka olarak telif ve patent hakkıyla yetkilendirilen ürünler hakkında tek yetkili işbu sözleşmedeki SATICI’dır. Satıcı bu noktada, ilgili ürünlerin piyasa fiyatını belirleme hakkına sahiptir. SATICI’nın belirlemiş olduğu fiyatın aşağısında hiçbir satış işlemi gerçekleştirilemez. SATICI’nın marka ve patent hakkından kaynaklı olarak ürünler izinsiz bir şekilde internet ortamında satışa sunulamaz.

Taraflarca gerçekleşecek harici anlaşmalar doğrultusunda ancak ve ancak SATICI’nın yazılı onayı doğrultusunda marka ve patent sahibi ürünler internet ortamında satışa sunulabilir. Fiyat belirleme yetkisi asgari miktar hususunda sadece SATICI’ya aittir. SATICI’nın belirlediği asgari fiyat arttırılabilir ancak azaltılamaz.

ALICI, gerek kendisi gerekse de başkaları aracılığıyla SATICI’dan temin ettiği marka ve patentli ürünleri SATICI’nın yasal izni olmaksızın piyasaya sürmesi veyahut internet ortamında satışa sunması veyahut belirlenen fiyatın aşağısında satım yapmış olması hallerinin tespiti halinde SATICI’nın uğramış olduğu ticari itibar kaybı haricinde maddi ve manevi zararlarını gidermekle yükümlüdür. Ayrıca işbu durumda ALICI, SATICI’ya 100.000,00TL (yüzbintürklirası) cezai şart bedeli ödemeyi de kabul ve beyan etmiştir.

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet, itiraz, icra takipleri ve bilimum yargısal işlemler taraflarca İstanbul Anadolu Adliyesi yetkilendirilmiştir.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden veya mail veya WhatsApp üzerinden veya telefon aracılığıyla verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşme ikişer nüsha halinde düzenlenmiş olup taraflarda ıslak imzalı halleri bulunmaktadır.

TARİH                       :

SATICI           :                                                                      ALICI              :

İMZA              :                                                                      İMZA              :

 

 

 

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır